Man working in a vintage server room.

ผู้บุกเบิกระบบการชำระเงินตั้งแต่ก้าวแรก

Visa เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการใช้จ่ายแบบไม่ต้องพึ่งพาเงินสดมานานกว่า 55 ปี

ประวัติของ Visa

การเดินทางของเรา