Shopkeeper verifying paperwork on a laptop.

ปกป้องธุรกิจของคุณจากการฉ้อโกง

รักษาธุรกรรมของท่านให้ปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติในการยอมรับบัตรวีซ่า

การป้องกันการฉ้อโกง

วีซ่านำเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการป้องกันการฉ้อโกง การรักษาความปลอดภัยและความพยายามในการจัดการความเสี่ยง เรียนรู้ขั้นตอนทั้งหมดเพื่อรับรองสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของบัตรวีซ่าทุกใบ ผู้ถือบัตรทุกราย และธุรกรรมทุกรายการ


Woman handing Visa card to clerk for purchase.
Woman entering password to verify identity.
Seated man using laptop at home.

เรียนรู้วิธีการป้องกันการฉ้อโกง

วีซ่าช่วยท่านคุ้มครองธุรกิจของท่านได้
แนวทางปฏิบัติในการยอมรับบัตรวีซ่า