Visa volunteers landscaping in an urban setting.

ความเป็นพลเมืองที่มุ่งมั่น

ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างชุมชนให้แข็งแกร่ง

การกุศล

เรามุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองขององค์กรที่รับผิดชอบและช่วยเหลือสังคมทั่วโลก เรารับผิดชอบต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที และเรายังทำงานเพื่อให้คนในชุมชนท้องถิ่นมีสุขภาพชีวิตที่ดี


กลุ่มเด็ก ๆ ในประเทศรวันดา
อาสาสมัครร่วมเก็บขยะที่ชายหาด

การเป็นอาสาสมัครของพนักงาน Visa
อาสาสมัครในการทำขนมปังของพนักงาน Visa ประเทศเกาหลี