• เข้าถึงได้ทุกคนและทุกแห่ง

    บริการทางการเงินที่ทั่วถึงที่ช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น

บริการทางการเงินที่ทั่วถึง

ระบบเครือข่ายของ Visa มีอยู่ทั่วโลกเพื่อพัฒนาการบริการทางการเงินที่ทั่วถึง เรายกระดับคุณภาพชีวิต ให้โอกาส และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจด้วยการนำเอาผู้คนเข้าสู่ระบบการเงินอย่างเป็นทางการ

Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Farmers load hay on to a tractor in China.