เข้าถึงได้ทุกคนและทุกแห่ง

บริการทางการเงินที่ทั่วถึงที่ช่วยให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น

บริการทางการเงินที่ทั่วถึง

ระบบเครือข่ายของ Visa มีอยู่ทั่วโลกเพื่อพัฒนาการบริการทางการเงินที่ทั่วถึง เรายกระดับคุณภาพชีวิต ให้โอกาส และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจด้วยการนำเอาผู้คนเข้าสู่ระบบการเงินอย่างเป็นทางการ

คำอธิบายโดยสังเขป


การเพิ่มอำนาจการบริการทางการเงินที่ทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์ของเราช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในทั่วโลก
Four Chinese people standing outside looking at smart phone.
Woman at window counter of neighborhood store in Brazil.

Farmers load hay on to a tractor in China.

การจับมือกับคู่ค้าในด้านบริการอย่างทั่วถึง

ความสำเร็จของ Visa กับบริษัทคู่ค้า เราร่วมมือกับบริษัทเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ในการเข้าถึงชุมชนที่ไม่ได้รับโอกาสในการบริการทั่วโลก รวมทั้งการช่วยแก้ปัญหาที่จำเป็นในด้านการบริการทางการเงินที่ทั่วถึง