Exchange Rates

Enter the required field and calculate the exchange rate.
อัตราแลกเปลี่ยน

วีซ่ายึดมั่นในการทำให้การชำระเงินมีความสะดวก ปลอดภัย และคุ้มค่า แก่ผู้ถือบัตร เมื่อเดินทางระหว่างประเทศ ใช้ตัวแปลงค่าเงินด้านล่างเพื่อดูอัตราที่คุณอาจได้รับเมื่อใช้บัตรวีซ่า

ตัวแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

 

  %

  ธนาคารของคุณอาจจะหรืออาจจะไม่ประเมินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างชาติใน
  การทำธุรกรรมข้ามพรมแดน
  อัตราแลกเปลี่ยนใช้สำหรับวันที่การทำธุรกรรมได้รับการดำเนินการโดยวีซ่าซึ่งอาจแตกต่างจากวันที่การทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริง

  หากบัตรวีซ่าของคุณได้รับการออกบัตรโดยธนาคารในยุโรป โปรด คลิกที่นี่ เพื่อดูอัตราที่ใช้งานโดย Visa Europe

  Below shows the calculated exchange rate.

  Currencies fluctuate every day. The rate shown is effective for transactions submitted to Visa on , with a bank foreign transaction fee of %.

  1 =


  The "currency calculator" below gives you an indication of the cost of purchases you make when traveling internationally.

  to


  1 =

  1 =