สร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกด้วยวีซ่า

ค้นหาธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตรและร่วมเป็นผู้จัดการทรัพย์สินที่ยอมรับบัตรวีซ่า

การยอมรับบัตรวีซ่าสำหรับผู้จัดการทรัพย์สิน

เริ่มสนใจที่จะเป็นร้านค้าวีซ่าแล้วหรือยัง

ค้นหาดูว่าการเริ่มต้นการรับบัตรวีซ่าสะดวกอย่างไร
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.