People walking through airport.

การควบคุมการชำระเงินด้วย Visa

ควบคุมการใช้จ่ายและการใช้งานบัตร Visa สำหรับธุรกิจขององค์กรของคุณ

การควบคุมการชำระเงินด้วย Visa

การเพิ่มพนักงานเข้ามาในบัตร Visa สำหรับธุรกิจของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากของการตรวจสอบเพื่อให้ธุรกิจของคุณเคลื่อนต่อไปได้ การควบคุมการชำระเงินด้วย Visa จะช่วยให้คุณจัดการค่าใช้จ่าย โดยจะตัดสินใจว่าเงินของคุณจะถูกใช้ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร
Man’s hands on laptop keyboard.