การรับประกันการชำระเงินเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น

ค้นหาธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตรและร่วมเป็นร้านค้าที่ยอมรับบัตรวีซ่า

Person at table using a laptop with a smart phone, papers and coffee cup nearby.

เริ่มสนใจที่จะเป็นร้านค้าร่วมกับวีซ่าแล้วหรือยัง

ค้นหาดูว่าการเริ่มต้นการรับบัตรวีซ่าสะดวกอย่างไร
Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.