• ส่งมอบประสบการณ์ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและขับเคลื่อนยอดขายเพิ่มเติม

    เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และดูแลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ

Deliver relevant customer experiences and drive incremental sales

Using Visa Mobile Pay at a contactless-enabled terminal.

Solutions

Utilize the world’s largest retail electronic payments network to reach new customers, drive loyalty, increase sales and strengthen your marketing efforts.
Person viewing Visa Commerce Network information on mobile phone.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.
Woman with two boys making purchases from clerk at grocery store counter.
Man using laptop displaying digital advertising.
Woman using laptop with cup of coffee nearby.

Ready to get started?

Learn more about Visa Loyalty and Offer Solutions.
Woman signing for package using Square Reader on smart phone with her Visa card for payment.
Two women at a desk looking at a tablet and discussing content on it.
Two women looking at mobile phone while at lunch.