การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN

วีซ่ากำลังทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในทุกภูมิภาค

ข่าวเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.