• การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN

    วีซ่ากำลังทำให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในทุกภูมิภาค

Woman paying at gas pump.
Hand at ATM keyboard.
Presenting a contactless Visa debit card at checkout.