นโยบายต่อต้านการติดสินบน Visa Inc.

1.0 วัตถุประสงค์

Visa Inc. ได้นํานโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้ (“นโยบาย”) มาใช้เพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดและข้อจํากัดของกฎหมายของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการกระทําอันเป็นการทุจริตในต่างประเทศ กฎหมายของสหราชอาณาจักรว่าด้วยการติดสินบน และกฎหมายต่อต้านการติดสินบนอื่น ๆ ที่บังคับใช้ทั่วโลก

2.0 ขอบเขต

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และพนักงานชั่วคราวทุกคน (“พนักงานของ Visa”) ของ Visa Inc. และบริษัทสาขา (“Visa” หรือ “บริษัท”)  ต้องอ่านนโยบายนี้ร่วมกับนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางอื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมและนโยบายโปรแกรมการเดินทางและค่าใช้จ่ายและการซื้อบัตร อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่นโยบายนี้มีความเข้มงวดมากกว่า นโยบายนี้จะมีผลเหนือกว่านโยบายและขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท (รวมถึงด้านของขวัญ มื้ออาหาร หรือความบันเทิง) นโยบายนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่น และหากได้รับการแปลแล้ว ให้ถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและฝ่ายกฎหมายระดับภูมิภาคอาจพัฒนาเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเฉพาะภูมิศาสตร์หรือเฉพาะประเทศ ซึ่งจําเป็นต้องมีขั้นตอนการอนุมัติล่วงหน้า ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและฝ่ายกฎหมายระดับภูมิภาคสามารถตอบคําถามเกี่ยวกับนโยบายนี้และให้คําแนะนําเกี่ยวกับขั้นตอนเฉพาะแต่ละตลาด

3.0 คําแถลงนโยบาย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะชนะในธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์ในตลาด การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้และแนวทางนโยบายต่อต้านการติดสินบน (ภาคผนวก A) เป็นความรับผิดชอบของทุกคนในบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและจัดการความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารอาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นพิเศษในการดำเนินการให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายและจริยธรรมสูงสุดในการติดต่อทางธุรกิจ Visa จะปฏิบัติตามเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อต้านการให้สินบนที่บังคับใช้ในการดําเนินธุรกิจ  ห้ามให้คํามั่นสัญญา อนุมัติ เสนอ ให้ ยอมรับ หรือเรียกร้องสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า หรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ใครก็ตาม โดยมีเจตนาหรือมีลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือการกระทําของเขาหรือเธออย่างไม่เหมาะสม หรือเป็นรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมโดยเด็ดขาด

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันของตนภายใต้กฎหมายต่อต้านการให้สินบน ในฐานะที่เป็นบริษัทของสหรัฐฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก บริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันการทุจริตในต่างประเทศของสหรัฐฯ (FCPA) FCPA เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติทางอาญาที่ห้ามไม่ให้สัญญา อนุมัติ เสนอหรือให้สิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสหรัฐฯ (คําศัพท์กว้าง ๆ ที่รวมถึงพนักงานในทุกระดับที่ไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กรพาณิชย์ที่รัฐเป็นเจ้าของหรือควบคุม เช่น สถาบันการเงินที่รัฐเป็นเจ้าของ และไม่ใช่ ผู้สมัครทางการเมือง พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในสหรัฐฯ และองค์กรสาธารณะระหว่างประเทศ) เพื่อโน้มน้าวการกระทําหรือการตัดสินใจใด ๆ ของผู้ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐฯ ตามอํานาจหน้าที่ของเขาหรือเธอ FCPA มีผลบังคับใช้กับการดําเนินการของบริษัทและพนักงานของ Visa ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับจํานวนหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งตอบแทนพิเศษทางธุรกิจที่อาจได้รับการยอมรับจากบุคลากรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา การให้สัญญา การเสนอ หรือการมอบของขวัญ ความช่วยเหลือ หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทเท่านั้น แต่ยังเป็นความผิดทางอาญาอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ของ Visa ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร 2010 (“พระราชบัญญัติการติดสินบน”) กฎหมายว่าด้วยการติดสินบนของสหราชอาณาจักรห้ามทั้งการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและการให้สินบนทางการค้า พระราชบัญญัติการติดสินบน กําหนดให้การเสนอ สัญญา หรือให้สินบน (ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อต้านการติดสินบนนี้หมายถึงผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ) การร้องขอ ตกลงที่จะรับ หรือยอมรับสินบน หรือการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐในต่างประเทศเป็นความผิดทางอาญา นอกจากนี้ บริษัทยังอาจต้องรับผิดโดยแยกต่างหากจากการไม่ป้องกันการติดสินบนที่ดําเนินการในนามของบริษัท และมีภาระผูกพันในการดําเนินการตามขั้นตอนที่เพียงพอเพื่อป้องกันการติดสินบนโดยผู้ที่ให้บริการสําหรับหรือในนามของบริษัท รวมถึงบริการที่จัดหาให้โดยบริษัทย่อย

นอกเหนือจาก FCPA และพระราชบัญญัติการติดสินบนแล้ว บริษัทอาจอยู่ภายใต้กฎหมายต่อต้านการติดสินบนอื่น ๆ ทั่วโลก  

ห้ามให้หรือเสนอสิ่งที่มีมูลค่าใด ๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่าย (ตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ก) ของประเทศใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการติดสินบน หรือจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายให้แก่บุคคลที่สามในขณะที่ทราบหรือมีเหตุผลที่จะทราบว่าจะมีการเสนอ มอบให้ หรือสัญญาว่าจะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งแก่เจ้าหน้าที่ดังกล่าว การจ่ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก - การจ่ายเงินเพื่อเร่งรัดหรือรักษาการปฏิบัติงานตามปกติของรัฐบาล เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน

สุดท้ายแล้ว กฎหมายต่อต้านการให้สินบนหลายฉบับยังห้ามไม่ให้สัญญา เสนอ หรือจ่ายสินบนหรือเงินใต้โต๊ะให้แก่ภาคเอกชน นโยบายนี้ห้ามไม่ให้สัญญา อนุมัติ เสนอให้ ให้ ยอมรับ หรือร้องขอสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่าหรือข้อได้เปรียบอื่นใดแก่บุคคลที่สาม รวมถึงลูกค้า ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า ผู้ขาย หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น โดยมีเจตนาหรือมีลักษณะที่ส่อถึงการโน้มน้าวหรือให้รางวัลการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้รับอย่างไม่เหมาะสม

4.0 ความรับผิดชอบ

4.1 เจ้าของนโยบายและโปรแกรม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบคือเจ้าของนโยบายและโปรแกรม และจะเป็นผู้บริหารจัดการนโยบาย และพัฒนากรอบการทํางานของนโยบาย ซึ่งรวมถึงขั้นตอน เครื่องมือ การสื่อสาร และการฝึกอบรมเพื่อนํานโยบายนี้ไปใช้และบรรลุวัตถุประสงค์ ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกจะกํากับดูแลการฝึกอบรมประจําปีเกี่ยวกับนโยบายที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของ Visa ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ผู้สนับสนุนฝ่ายบริหาร

ผู้สนับสนุนผู้บริหารนโยบายคือที่ปรึกษาทั่วไป

4.3 การกํากับดูแลนโยบาย

คณะกรรมการความเสี่ยงขององค์กร (CRC) จะกํากับดูแลนโยบายนี้ผ่านการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก  

4.4 ข้อยกเว้น

ข้อยกเว้นใด ๆ ของนโยบายนี้ต้องได้รับอนุมัติล่วงหน้าจากเจ้าของนโยบาย ที่ปรึกษากฎหมายนโยบาย และ CRC เจ้าของนโยบายจะติดตามข้อยกเว้นหรือการละเว้นใด ๆ จากนโยบายนี้

5.0 การตรวจสอบการละเมิด

บริษัทจะตรวจสอบรายงานทั้งหมดที่ได้รับเกี่ยวกับการละเมิดหรือข้อสงสัยว่ามีการละเมิดนโยบายนี้ และจะไม่ยอมให้มีการตอบโต้ใด ๆ ต่อการรายงานหรือข้อร้องเรียนที่ทําโดยสุจริตใจ หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมของ Visa ปกป้องทุกคนที่รายงานหรือร้องเรียน และ Visa คาดหวังให้พนักงานให้ความร่วมมือในการสืบสวนการประพฤติมิชอบภายใน

การกระทําใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายนี้ หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและจริยธรรมของบริษัท หรือกฎหมายที่บังคับใช้ อาจนําไปสู่การลงโทษทางวินัยสูงสุดและรวมถึงการเลิกจ้าง ภายใต้ข้อกําหนดทางกฎหมายในท้องถิ่น

6.0 การทบทวนนโยบาย

เจ้าของนโยบายมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อยืนยันว่านโยบายยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ระบุไว้ และแนะนําการปรับปรุงตามความจําเป็นสําหรับ CRC

7.0 การตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย

นโยบายนี้และขั้นตอนของนโยบายอยู่ภายใต้การตรวจสอบความถูกต้องด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลกและ/หรือการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพของการดําเนินการและการปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง อาจมีการตรวจสอบสิ่งที่ค้นพบและกลยุทธ์การบรรเทาผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเหมาะสม ต้องรายงานสิ่งที่ค้นพบที่เป็นสาระสําคัญต่อ CRC และ/หรือคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

8.0 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • นโยบายโปรแกรมการเดินทางและค่าใช้จ่ายและการซื้อบัตร
  • แนวทางของโปรแกรมบัตรทั่วโลก – บัตรการเดินทาง ค่าใช้จ่าย และการจัดซื้อ