• การสร้างช่องทางใหม่ๆในการจ่ายและรับเงิน

    ร่วมมือกับวีซ่าเพื่ออัปเกรดโซลูชันการชำระเงินของคุณ

วีซ่าและธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตร

ร่วมเป็นคู่ค้ากับวีซ่าเพื่อผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทางการชำระเงินที่ฉลาดมากขึ้น
Person using a Visa payWave debit card at a payment terminal.

วีซ่ากำลังทำให้การรักษาความปลอดภัยด้วยรหัส PIN เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

ธนาคารของร้านค้าผู้รับบัตรวีซ่าจะต้องแน่ใจว่าตัวแทนที่เป็นบุคคลภายนอกของธนาคารสำหรับร้านค้าผู้รับบัตร ซึ่งจะเข้าร่วมในโปรแกรม PIN ของวีซ่า จะต้องได้รับการตรวจรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Merchant using a mobile phone to complete a transaction