โปรแกรมการเปิดเผยช่องโหว่ของ Visa

การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความสำคัญต่อ Visa และเราต้องการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น กำหนดกฎการทดสอบช่องโหว่ และกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

บทนำ

ที่ Visa การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถือเป็นหัวใจสำคัญของค่านิยมของเรา เราต้องการรับฟังคุณหากคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับช่องโหว่ความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของ Visa เราได้จัดทำโปรแกรมการเปิดเผยช่องโหว่นี้ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้น กำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการทดสอบช่องโหว่ และกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

ความคาดหวัง

กฎของโปรแกรม

ข้อยกเว้นความรับผิด

รายงานช่องโหว่

Visa ใช้ HackerOne ในการคัดแยกและตรวจสอบรายงานช่องโหว่ที่เปิดเผยอย่างมีความรับผิดชอบ กรุณาส่งรายงานของคุณ